Kako dobiti građevinsku dozvolu? Koji je najlakši put do građevinske dozvole?

Doći do građevinske dozvole po nekad ume biti težak put. Prateći ova uputstva u mnogome će Vam olakšati put.

Pronašli ste parcelu i želite da počnete sa izgradnjom?

Prva faza je svakako priprema lokacije za izgradnju. Tu spadaju LOKACIJSKI USLOVI i sama GRAĐEVINSKA DOZVOLA.
Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova najbolje bi bilo da priložite svu dokumentaciju koju možete. Tu su obavezni dokaz o uplati administrativne takse, dokaz o uplati naknade za izradu lokacijskih uslova i idejno rešenje. Najbolje bi bilo da priložite i kopiju plana katastarske parcele, izvod iz plana podzemnih vodova i prepis lista nepokretnosti. To Vam može pribaviti GEOMETAR.

Nakon dobijenih lokacijskih uslova, podnosite zahtev za građevinsku dozvolu. Uz zahtev obavezno prilažete propratnu dokumentaciju. Pored dokaza o uplati administrativne takse prilažete i PGD (Projekat za građevinsku dozvolu), izvod iz PGD-a i dokaz o pravu na zemljištu.

U ovoj fazi prilažete i sledeće:
-izjašnjenje o načinu plaćanja doprinosa za uređenje gradjevinskog zemljišta
-ugovor između investitora i finansijera ako postoji
-ugovor između investitora i imaoca javnih ovlašćenja (ako je predviđen lokacijskim uslovima)
-izveštaj revizione komisije
-saglasnost preostalih suvlasnika
-energetska dozvola
-ugovor sa vlasnikom objekta
-uslovi za projektovanje i priključenje objekta koji nisu sadržani u lokacijskim uslovima

Nakon dobijanja građevinske dozvole prijavljujete početak radova. Nakon kratkog perioda žalbi možete pristupiti izgradnji objekta.

Detaljnu šemu objedinjene procedure pogledajte na priloženoj fotografiji.

objedinjena procedura
screenshot mgsi.gov.rs

Više informacija saznajte na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture klikom na LINK.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *